Patrole Rozminowania Nr 4 I 5 stacjonujące w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów przeznaczone są do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w rejonach odpowiedzialności położonych na terenie 13 powiatów o powierzchni przeszło 20 tyś km2 obejmujących granice województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Nasze Patrole mają obowiązek zrealizować swoje zgłoszenia najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń pilnych, a więc takich, które dotyczą wykrycia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych tam, gdzie występuje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, mienia dużej wartości, środowiska naturalnego i zabytków realizują swoje zgłoszenia w przeciągu 24 godzin.

W ramach zajęć profilaktycznych, realizują szkolenia w zakresie profilaktyki z młodzieżą szkolną, podczas których młodzież dowiaduje się, jak postępować w przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych czy przedmiotów niewiadomego pochodzenia, mogących stanowić zagrożenia związane z niewypałami i niewybuchami.PAMIĘTAJ !!!

Materiał wybuchowe stosowany w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe!!!!

Niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie lub ich przemieszczanie grozić kalectwem lub śmiercią. Jeżeli ktoś zauważy taki przedmiot powinien natychmiast powiadomić Policję , Straż miejską, Straż Pożarną lub organa administracji państwowej i terenowej.

Tekst I foto. plut. Radosław Dominowski.